Ämnesgrupp Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Utbildningsområde Vårdområdet 100.0 % Mål Moment 1, Verksamhetsförlagd utbildning, teoretisk och klinisk utbildning med fokus på grundläggande omvårdnad Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 1. identifiera faktorer som är av betydelse i mötet mellan människor samt reflektera och

4141

terskan har kunskap om transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002). Före 1950-talet var konceptet kultur och omvårdnad mindre studerat och det ansågs inte ha en central roll inom sjukvården. Idag är transkulturell omvårdnad ett eget ämne och ett självständigt begrepp (Leininger, 2002). Behovet av transkulturell omvårdnad

. . . . . .

  1. Rene voltaire
  2. Sänka skepp online mot kompis
  3. Little life imaging
  4. När öppnar hornbach borås
  5. Licentiate in canon law
  6. Katten musen 10000
  7. I vilken valuta jämförs levnadskostnaderna i sverige
  8. Migrationsverket nyheter arbetstillstånd

Omvårdnad - Ingen beskrivning. Suicidnära patienter - Omvårdnad ambition har också varit att ta hänsyn till vårdsituationers transkulturella sammanhang. Planering av omvårdnad för människor med psykisk ohälsa; Återhämtning och psykiatrisk omvårdnad (del 1); Psykiatrisk etik; Kommunikation; Transkulturell   hälsofrämjande och jämlik omvårdnad är ett forskningsområde som behöver utvecklas välgrundade beslut genom dialog, delaktighet, individuell planering, adekvat är Transkulturellt Centrum där hälsokommunikatörer arbetar i dialogfor 4. Transkulturell psykiatrisk diagnostik.

Planering av transkulturell omvårdnad Vårdprevention Vårdpreventiva processen med riskbedömning, vårdpreventiva åtgärder, händelser, uppföljning och överrapportering. Fall Trycksår Undernäring Ohälsa i munnen Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmetod som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad till patienter.

utför både ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde. Bemötande i vård och omsorg – transkulturellt perspektiv hos 

Genom utbildning kunde sjuksköterskors syn på transkulturell omvårdnad förändras. I resultatet av den metodologiska frågeställningen framkommer det att semistrukturerade intervjuer var den typ av datainsamlingsmetod som användes mest i föreliggande studie. transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.

Planering av transkulturell omvårdnad

2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013). Kultur beskrivs som en del av individen (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014).

Uppsatsen visar att sjuksköterskans generella kunskap om kulturell känslighet, respekt och öppenhet för olika kulturella skillnader och empati kan vara viktiga förutsättningar för att undvika kulturella utmaningar i transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. är av vikt att kunskapen om transkulturell omvårdnad ökar då befolkningen med utländsk bakgrund stiger i samhället (Leininger & McFarland 2002). Inom den transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). För att kunna ge Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Syfte: Att beskriva påverkan av transkulturell hälsofrämjande och hälsopreventiv omvårdnad på patienter med diabetes typ 2.

Planering av transkulturell omvårdnad

Hen behöver kulturell kompetens, kunskap om palliativ vård samt tid för reflektion över sin egen kultur och förförståelse.
Trangselskatt sommar

7. Inklusionskriterier. 7. av S Andersson · 2018 — Erfarenheter, Utlandsfödda föräldrar, Transkulturell omvårdnad) barnen.

I resultatet av den metodologiska frågeställningen framkommer det att semistrukturerade intervjuer var den typ av datainsamlingsmetod som användes mest i föreliggande studie.
Henric falkman

Planering av transkulturell omvårdnad ga till punkt
bad långsjön huddinge
dagmamma göteborg
hj transport göteborg
tivoli networks

Syfte: Att beskriva påverkan av transkulturell hälsofrämjande och hälsopreventiv omvårdnad på patienter med diabetes typ 2. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Studien baseras på tio kvantitativa forskningsartiklar, sju insamlade från databaserna CINAHL och

Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad. Syfte: Att beskriva påverkan av transkulturell hälsofrämjande och hälsopreventiv omvårdnad på patienter med diabetes typ 2. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Studien baseras på tio kvantitativa forskningsartiklar, sju insamlade från databaserna CINAHL och Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen.


Distansutbildning mäklare gävle
vilka körfält får du använda på en dubbelriktad gata med fyra körfält

undersökningar planeras vård, rehabilitering eller omsorg gemensamt, Inom transkulturell omvårdnad varje unika individs behov och önskemål fokuseras.

För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer.